کد: 143

سبد دسته دار (کار دست)

مشخصات محصول

  • 1/15 cm
    : ارتفاع
  • 80 cm
    : قطر
  • 1/40 cm
    : طول

error: