کد: 836

میز و صندلی با پشتی (تنه درختی 5 نفره)

مشخصات محصول

 • 1/10 cm
  : قطر میز
 • 83 cm
  : ارتفاع میز
 • 40 cm
  : قطر صندلی
 • 85 cm
  : ارتفاع صندلی

error: