کد: 815

میز و نیمکت طرح چوب پایه ضربدری

مشخصات محصول

 • 120 cm
  : طول میز
 • 75 cm
  : عرض میز
 • 80 cm
  : ارتفاع میز
 • 120 cm
  : طول نیمکت
 • 30 cm
  : عرض نیمکت
 • 95 cm
  : ارتفاع نیمکت

error: