کد: 827

ست میز مستطیل و نیمکت سلطنتی دومنظوره

مشخصات محصول

 • 1/10 cm
  : طول میز
 • 75 cm
  : عرض میز
 • 80 cm
  : ارتفاع میز
 • 1/90 cm
  : طول نیمکت
 • 37 cm
  : عرض نیمکت
 • 65 cm
  : ارتفاع نیمکت

error: