کد: 837

میز و صندلی بدون پشتی ( تنه درختی 4 نفره)

مشخصات محصول

 • 1/10 cm
  : قطر میز
 • 83 cm
  : ارتفاع میز
 • 43 cm
  : قطر صندلی
 • 43 cm
  : ارتفاع صندلی

error: