کد: 420

آبنمای صدفی خیلی بزرگ

مشخصات محصول

  • 370 cm
    : ارتفاع
  • 220 cm
    : قطر
  • 9 عدد
    : قطعه