کد: 421

آبنمای گلبرگ بزرگ

مشخصات محصول

  • 230 cm
    : ارتفاع
  • 130 cm
    : قطر
  • 8 عدد
    : قطعه