کد: 422

آبنمای گلبرگ کوچک

مشخصات محصول

  • 150 cm
    : ارتفاع
  • 85 cm
    : قطر
  • 5 عدد
    : قطعه