کد: 425

آبنمای نسترن بزرگ

مشخصات محصول

  • 250 cm
    : ارتفاع
  • 150 cm
    : قطر
  • 7 عدد
    : قطعه