کد: 426

آبنمای نسترن کوچک

مشخصات محصول

  • 170 cm
    : ارتفاع
  • 105 cm
    : قطر
  • 5 عدد
    : قطعه