کد: 430

آبنمای طرح سنگ بزرگ

مشخصات محصول

  • 220 cm
    : ارتفاع
  • 110 cm
    : قطر
  • 7 عدد
    :قطعه