کد: 435

آبنمای خورشیدی

مشخصات محصول

  • 290 cm
    : ارتفاع
  • 150 cm
    : قطر
  • 1عدد
    قطعه