کد: 437

آبنمای تلمبه سنتی

مشخصات محصول

  • 160 cm
    : ارتفاع
  • 80 cm
    : قطر
  • 1عدد
    قطعه