کد: 438

آبنمای مشک

مشخصات محصول

  • 300 cm
    : ارتفاع
  • 160 cm
    : قطر
  • 1عدد
    قطعه