کد: 439

آبنمای گل

مشخصات محصول

  • 160 cm
    : ارتفاع
  • 320 cm
    : قطر
  • 1عدد
    قطعه