کد: 440

آبنمای طرح سنگ کوچک

مشخصات محصول

  • 135 cm
    : ارتفاع
  • 70 cm
    : قطر
  • 5 عدد
    :قطعه