کد: 441

آبنمای پارچ و فنجان

مشخصات محصول

  • 300 cm
    : ارتفاع
  • 180 cm
    : قطر
  • 1عدد
    قطعه