کد: 443

آبنمای طرح هادی

مشخصات محصول

  • 120 cm
    : ارتفاع
  • 80 cm
    : قطر
  • 7 عدد
    :قطعه