کد: 445

آبنمای مروارید بزرگ

مشخصات محصول

  • 290 cm
    : ارتفاع
  • 150 cm
    : قطر
  • 9 عدد
    : قطعه