کد: 446

آبنمای مروارید متوسط

مشخصات محصول

  • 215 cm
    : ارتفاع
  • 90 cm
    : قطر
  • 7 عدد
    : قطعه