کد: 447

آبنمای مروارید کوچک

مشخصات محصول

  • 120 cm
    : ارتفاع
  • 60 cm
    : قطر
  • 5 عدد
    : قطعه