کد: 807

ست تلفیقی میزگرد ، 2 نیمکت سلطنتی حاللی و 2
عدد صندلی قارچی

مشخصات محصول

  • : ارتفاع
  • : قطر
  • : طول