کد: 811

ست میز مستطیل و نیمکت سلطنتی

مشخصات محصول

  • : ارتفاع
  • : قطر
  • : طول