کد: 805

نیمکت تلفیقی

مشخصات محصول

  • 80 cm
    : ارتفاع
  • 80 cm
    : قطر
  • 180 cm
    : طول