کد: 824

نیمکت سلطنتی ساده حاللی

مشخصات محصول

  • : ارتفاع
  • : قطر
  • : طول