کد: 828

نیمکت سلطنتی دو منظوره حاللی

مشخصات محصول

  • 65 cm
    : ارتفاع
  • 40 cm
    : قطر
  • 235 cm
    : طول