کد: 134

گلدان رومی طولی کوچک

مشخصات محصول

  • 50 cm
    : ارتفاع
  • 40 cm
    : عرض
  • 1 m
    : طول