کد: 143

گلدان رومی طولی کوچک

مشخصات محصول

  • 115 cm
    : ارتفاع
  • 80 cm
    : عرض
  • 140 cm
    : طول