کد: 155

گلدان الماسی

مشخصات محصول

  • 75 cm
    : ارتفاع
  • 80 cm
    : عرض
  • 316 cm
    : طول