کد: 144

گاری طرح چوب

مشخصات محصول

  • 80 cm
    : ارتفاع
  • 1/20 cm
    : قطر
  • 2/20 cm
    : طول