کد: 849

ست میز و صندلی قارچی

مشخصات محصول

 • 1/05 cm
  : قطر میز
 • 80 cm
  : ارتفاع میز
 • 50 cm
  : قطر صندلی
 • 50 cm
  : ارتفاع صندلی

error: