876 1

کباب پز کد: 876

کد: 876

کبابپز مدرن
مشخصات محصول


 • 230 cm
  : ارتفاع
 • 53 cm
  : عرض
 • 150 cm
  : طول

881

کباب پز کد: 881

کد: 881

کبابپز جدید
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

883 1 1

کباب پز کد: 883

کد: 883

کبابپز 7 تکه
مشخصات محصول


 • 200 cm
  : ارتفاع
 • 80 cm
  : عرض
 • 145 cm
  : طول

877 1

کباب پز کد: 877

کد: 877

کبابپز کلبه ای ( 4 تکه )
مشخصات محصول


 • 190 cm
  : ارتفاع
 • 57 cm
  : عرض
 • 125 cm
  : طول

868 1 1

کباب پز کد: 868

کد: 868

کبابپز کلبه ای (4 تکه) پایه کنده ای
مشخصات محصول


 • 225 cm
  : ارتفاع
 • 56 cm
  : عرض
 • 130 cm
  : طول

885

کباب پز کد: 885

کد: 885

کبابپز ( 4 تکه ) صدفی
مشخصات محصول


 • 150 cm
  : ارتفاع
 • 60 cm
  : عرض
 • 140 cm
  : طول

869

کباب پز کد: 869

کد: 869

کبابپز پیش ساخته ( 5 تکه )
مشخصات محصول


 • 90 cm
  : ارتفاع
 • 53 cm
  : عرض
 • 87 cm
  : طول

875 1

کباب پز کد: 875

کد: 875

کبابپز قالبی دو دسته (2تکه)
مشخصات محصول


 • 100 cm
  : ارتفاع
 • 51 cm
  : عرض
 • 132 cm
  : طول

884

آبخوری کد: 884

کد: 884

آبخوری لاله
مشخصات محصول


 • 185 cm
  : ارتفاع
 • 90 cm
  : عرض
 • : طول

880

آبخوری کد: 880

کد: 880

آبخوری طرح سنگ پاشوره
مشخصات محصول


 • 128 cm
  : ارتفاع
 • 45 cm
  : عرض
 • 70 cm
  : طول

857 1

آبخوری کد: 857

کد: 857

آبخوری طرح سنگ پاشوره
مشخصات محصول


 • 90 cm
  : ارتفاع
 • 45 cm
  : عرض
 • 70 cm
  : طول

882

آبخوری کد: 882

کد: 882

آبخوری نیلوفر
مشخصات محصول


 • 97 cm
  : ارتفاع
 • 55 cm
  : قطر
 • : طول

859

آبخوری کد: 859

کد: 859

آبخوری طرح چوب
مشخصات محصول


 • 140 cm
  : ارتفاع
 • 45 cm
  : قطر
 • : طول

874

آبخوری کد: 874

کد: 874
مشخصات محصول


 • 170 cm
  : ارتفاع
 • : قطر
 • 130 cm
  : طول

860

کد: 860

کد: 860
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

800 1

نیمکت کد: 800

کد: 800

نیمکت پشتی دار مدرن
مشخصات محصول


 • 90 cm
  : ارتفاع
 • 50 cm
  : قطر
 • 190 cm
  : طول

802

نیمکت کد: 801

کد: 801

نیمکت پشتی دار ساده
مشخصات محصول


 • 85 cm
  : ارتفاع
 • 55 cm
  : قطر
 • 155 cm
  : طول

803

نیمکت کد: 802

کد: 802

نیمکت بدون پشتی ساده
مشخصات محصول


 • 46 cm
  : ارتفاع
 • 46 cm
  : قطر
 • 155 cm
  : طول

کد: 808

میز و صندلی آتشکده 2 تکه
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

805 1

نیمکت کد: 805

کد: 805

نیمکت تلفیقی
مشخصات محصول


 • 80 cm
  : ارتفاع
 • 80 cm
  : قطر
 • 180 cm
  : طول

810 1

نیمکت کد: 810

کد: 810

نیمکت سلطنتی
مشخصات محصول


 • 70 cm
  : ارتفاع
 • 36 cm
  : قطر
 • 150 cm
  : طول

820 1

نیمکت کد: 820

کد: 820

نیمکت سلطنتی حلالی
مشخصات محصول


 • 70 cm
  : ارتفاع
 • 40 cm
  : قطر
 • 165 cm
  : طول

826 1

نیمکت کد: 826

کد: 826

نیمکت سلطنتی دو منظوره
مشخصات محصول


 • 65 cm
  : ارتفاع
 • 37 cm
  : قطر
 • 230 cm
  : طول

828 1

نیمکت کد: 828

کد: 828

نیمکت سلطنتی دو منظوره حاللی
مشخصات محصول


 • 65 cm
  : ارتفاع
 • 40 cm
  : قطر
 • 235 cm
  : طول

822 1

نیمکت کد: 822

کد: 822

نیمکت سلطنتی ساده
مشخصات محصول


 • 50 cm
  : ارتفاع
 • 37 cm
  : قطر
 • 125 cm
  : طول

824 1 2

نیمکت کد: 824

کد: 824

نیمکت سلطنتی ساده حاللی
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

809

نیمکت کد: 809

کد: 809

نیمکت باستانی
مشخصات محصول


 • 45 CM
  : ارتفاع
 • 40 cm
  : قطر
 • 150 CM
  : طول

824 2

میز و صندلی کد: 832

کد: 832

ست میز و صندلی سلطنتی 5 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

۰۹۲۳۰۷

میز و صندلی کد: 833

کد: 833

ست میز و صندلی سلطنتی 6 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

807

میز و صندلی کد: 807

کد: 807

ست تلفیقی میزگرد ، 2 نیمکت سلطنتی حاللی و 2
عدد صندلی قارچی
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

811 1

میز و نیمکت کد: 811

کد: 811

ست میز مستطیل و نیمکت سلطنتی
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

827

میز و نیمکت کد: 827

کد: 827

ست میز مستطیل و نیمکت سلطنتی دو منظوره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

849 1

میز و صندلی کد: 849

کد: 849

ست میز و صندلی قارچی 6 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

836 2

میز و صندلی کد: 836

کد: 836

میز و صندلی با پشتی تنه درختی5 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

813

میز و صندلی کد: 813

کد: 813

میز و صندلی با پشتی تنه درختی6 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

812

میز و صندلی کد: 812

کد: 812

میز و صندلی با پشتی تنه درختی4 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

839

میز و صندلی کد: 839

کد: 839

میز و صندلی بدون پشتی تنه درختی6 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

837 1

میز و صندلی کد: 837

کد: 837

میز و صندلی بدون پشتی تنه درختی4 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

814

میز و صندلی کد: 814

کد: 814

میز و صندلی طرح برگ 4 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

808

میز و صندلی کد: 808

کد: 808

میز و صندلی آتشکده 2 تکه
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

420 8

آبنما کد: 420

کد: 420

آبنمای صدفی خیلی بزرگ
مشخصات محصول


 • 370 cm
  : ارتفاع
 • 220 cm
  : قطر
 • 9 عدد
  : قطعه

427 10

آبنما کد: 427

کد: 427

آبنمای صدفی بزرگ
مشخصات محصول


 • 300 cm
  : ارتفاع
 • 130 cm
  : قطر
 • 9 عدد
  : قطعه

428 8

آبنما کد: 428

کد: 428

آبنمای صدفی متوسط
مشخصات محصول


 • 210 cm
  : ارتفاع
 • 95 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  : قطعه

419 1 1

آبنما کد: 419

کد: 419

آبنمای صدفی کوچک
مشخصات محصول


 • 150 cm
  : ارتفاع
 • 60 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  : قطعه

445 4

آبنما کد: 445

کد: 445

آبنمای مروارید بزرگ
مشخصات محصول


 • 290 cm
  : ارتفاع
 • 150 cm
  : قطر
 • 9 عدد
  : قطعه

446 7

آبنما کد: 446

کد: 446

آبنمای مروارید متوسط
مشخصات محصول


 • 215 cm
  : ارتفاع
 • 90 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  : قطعه

447 5

آبنما کد: 447

کد: 447

آبنمای مروارید کوچک
مشخصات محصول


 • 120 cm
  : ارتفاع
 • 60 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  : قطعه

425 2

آبنما کد: 425

کد: 425

آبنمای نسترن بزرگ
مشخصات محصول


 • 250 cm
  : ارتفاع
 • 150 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  : قطعه

426 2

آبنما کد: 426

کد: 426

آبنمای نسترن کوچک
مشخصات محصول


 • 170 cm
  : ارتفاع
 • 105 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  : قطعه

423 1

آبنما کد: 423

کد: 423

آبنمای طرح موج بزرگ
مشخصات محصول


 • 250 cm
  : ارتفاع
 • 130 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  : قطعه

424 1

آبنما کد: 424

کد: 424

آبنمای طرح موج کوچک
مشخصات محصول


 • 170 cm
  : ارتفاع
 • 90 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  : قطعه

421 4

آبنما کد: 421

کد: 421

آبنمای گلبرگ بزرگ
مشخصات محصول


 • 230 cm
  : ارتفاع
 • 130 cm
  : قطر
 • 8 عدد
  : قطعه

422 4

آبنما کد: 422

کد: 422

آبنمای گلبرگ کوچک
مشخصات محصول


 • 150 cm
  : ارتفاع
 • 85 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  : قطعه

430 1

آبنما کد: 430

کد: 430

آبنمای طرح سنگ بزرگ
مشخصات محصول


 • 220 cm
  : ارتفاع
 • 110 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  :قطعه

440 1

آبنما کد: 440

کد: 440

آبنمای طرح سنگ کوچک
مشخصات محصول


 • 135 cm
  : ارتفاع
 • 70 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  :قطعه

443 1

آبنما کد: 443

کد: 443

آبنمای طرح هادی
مشخصات محصول


 • 120 cm
  : ارتفاع
 • 80 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  :قطعه

429 1

آبنما کد: 429

کد: 429

آبنمای آناناسی
مشخصات محصول


 • 165 cm
  : ارتفاع
 • 90 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  قطعه

431 1

آبنما کد: 431

کد: 431

آبنمای نیلوفر
مشخصات محصول


 • 150 cm
  : ارتفاع
 • 110 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  قطعه

437 1

آبنما کد: 437

کد: 437

آبنمای تلمبه سنتی
مشخصات محصول


 • 160 cm
  : ارتفاع
 • 80 cm
  : قطر
 • 1عدد
  قطعه

434

آبنما کد: 434

کد: 434

آبنمای مجموعه کوزه سنتی
مشخصات محصول


 • 310 cm
  : ارتفاع
 • 160 cm
  : قطر
 • 1عدد
  قطعه