800 1

نیمکت کد: 800

کد: 800

نیمکت پشتی دار مدرن
مشخصات محصول


 • 90 cm
  : ارتفاع
 • 50 cm
  : قطر
 • 190 cm
  : طول

802

نیمکت کد: 801

کد: 801

نیمکت پشتی دار ساده
مشخصات محصول


 • 85 cm
  : ارتفاع
 • 55 cm
  : قطر
 • 155 cm
  : طول

803

نیمکت کد: 802

کد: 802

نیمکت بدون پشتی ساده
مشخصات محصول


 • 46 cm
  : ارتفاع
 • 46 cm
  : قطر
 • 155 cm
  : طول

کد: 808

میز و صندلی آتشکده 2 تکه
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

805 1

نیمکت کد: 805

کد: 805

نیمکت تلفیقی
مشخصات محصول


 • 80 cm
  : ارتفاع
 • 80 cm
  : قطر
 • 180 cm
  : طول

810 1

نیمکت کد: 810

کد: 810

نیمکت سلطنتی
مشخصات محصول


 • 70 cm
  : ارتفاع
 • 36 cm
  : قطر
 • 150 cm
  : طول

820 1

نیمکت کد: 820

کد: 820

نیمکت سلطنتی حلالی
مشخصات محصول


 • 70 cm
  : ارتفاع
 • 40 cm
  : قطر
 • 165 cm
  : طول

826 1

نیمکت کد: 826

کد: 826

نیمکت سلطنتی دو منظوره
مشخصات محصول


 • 65 cm
  : ارتفاع
 • 37 cm
  : قطر
 • 230 cm
  : طول

828 1

نیمکت کد: 828

کد: 828

نیمکت سلطنتی دو منظوره حاللی
مشخصات محصول


 • 65 cm
  : ارتفاع
 • 40 cm
  : قطر
 • 235 cm
  : طول

822 1

نیمکت کد: 822

کد: 822

نیمکت سلطنتی ساده
مشخصات محصول


 • 50 cm
  : ارتفاع
 • 37 cm
  : قطر
 • 125 cm
  : طول

824 1 2

نیمکت کد: 824

کد: 824

نیمکت سلطنتی ساده حاللی
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

809

نیمکت کد: 809

کد: 809

نیمکت باستانی
مشخصات محصول


 • 45 CM
  : ارتفاع
 • 40 cm
  : قطر
 • 150 CM
  : طول

824 2

میز و صندلی کد: 832

کد: 832

ست میز و صندلی سلطنتی 5 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

۰۹۲۳۰۷

میز و صندلی کد: 833

کد: 833

ست میز و صندلی سلطنتی 6 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

807

میز و صندلی کد: 807

کد: 807

ست تلفیقی میزگرد ، 2 نیمکت سلطنتی حاللی و 2
عدد صندلی قارچی
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

811 1

میز و نیمکت کد: 811

کد: 811

ست میز مستطیل و نیمکت سلطنتی
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

827

میز و نیمکت کد: 827

کد: 827

ست میز مستطیل و نیمکت سلطنتی دو منظوره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

849 1

میز و صندلی کد: 849

کد: 849

ست میز و صندلی قارچی 6 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

836 2

میز و صندلی کد: 836

کد: 836

میز و صندلی با پشتی تنه درختی5 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

813

میز و صندلی کد: 813

کد: 813

میز و صندلی با پشتی تنه درختی6 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

812

میز و صندلی کد: 812

کد: 812

میز و صندلی با پشتی تنه درختی4 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

839

میز و صندلی کد: 839

کد: 839

میز و صندلی بدون پشتی تنه درختی6 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

837 1

میز و صندلی کد: 837

کد: 837

میز و صندلی بدون پشتی تنه درختی4 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

814

میز و صندلی کد: 814

کد: 814

میز و صندلی طرح برگ 4 نفره
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

808

میز و صندلی کد: 808

کد: 808

میز و صندلی آتشکده 2 تکه
مشخصات محصول


 • : ارتفاع
 • : قطر
 • : طول

420 8

آبنما کد: 420

کد: 420

آبنمای صدفی خیلی بزرگ
مشخصات محصول


 • 370 cm
  : ارتفاع
 • 220 cm
  : قطر
 • 9 عدد
  : قطعه

427 10

آبنما کد: 427

کد: 427

آبنمای صدفی بزرگ
مشخصات محصول


 • 300 cm
  : ارتفاع
 • 130 cm
  : قطر
 • 9 عدد
  : قطعه

428 8

آبنما کد: 428

کد: 428

آبنمای صدفی متوسط
مشخصات محصول


 • 210 cm
  : ارتفاع
 • 95 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  : قطعه

419 1 1

آبنما کد: 419

کد: 419

آبنمای صدفی کوچک
مشخصات محصول


 • 150 cm
  : ارتفاع
 • 60 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  : قطعه

445 4

آبنما کد: 445

کد: 445

آبنمای مروارید بزرگ
مشخصات محصول


 • 290 cm
  : ارتفاع
 • 150 cm
  : قطر
 • 9 عدد
  : قطعه

446 7

آبنما کد: 446

کد: 446

آبنمای مروارید متوسط
مشخصات محصول


 • 215 cm
  : ارتفاع
 • 90 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  : قطعه

447 5

آبنما کد: 447

کد: 447

آبنمای مروارید کوچک
مشخصات محصول


 • 120 cm
  : ارتفاع
 • 60 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  : قطعه

425 2

آبنما کد: 425

کد: 425

آبنمای نسترن بزرگ
مشخصات محصول


 • 250 cm
  : ارتفاع
 • 150 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  : قطعه

426 2

آبنما کد: 426

کد: 426

آبنمای نسترن کوچک
مشخصات محصول


 • 170 cm
  : ارتفاع
 • 105 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  : قطعه

423 1

آبنما کد: 423

کد: 423

آبنمای طرح موج بزرگ
مشخصات محصول


 • 250 cm
  : ارتفاع
 • 130 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  : قطعه

424 1

آبنما کد: 424

کد: 424

آبنمای طرح موج کوچک
مشخصات محصول


 • 170 cm
  : ارتفاع
 • 90 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  : قطعه

421 4

آبنما کد: 421

کد: 421

آبنمای گلبرگ بزرگ
مشخصات محصول


 • 230 cm
  : ارتفاع
 • 130 cm
  : قطر
 • 8 عدد
  : قطعه

422 4

آبنما کد: 422

کد: 422

آبنمای گلبرگ کوچک
مشخصات محصول


 • 150 cm
  : ارتفاع
 • 85 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  : قطعه

430 1

آبنما کد: 430

کد: 430

آبنمای طرح سنگ بزرگ
مشخصات محصول


 • 220 cm
  : ارتفاع
 • 110 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  :قطعه

440 1

آبنما کد: 440

کد: 440

آبنمای طرح سنگ کوچک
مشخصات محصول


 • 135 cm
  : ارتفاع
 • 70 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  :قطعه

443 1

آبنما کد: 443

کد: 443

آبنمای طرح هادی
مشخصات محصول


 • 120 cm
  : ارتفاع
 • 80 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  :قطعه

429 1

آبنما کد: 429

کد: 429

آبنمای آناناسی
مشخصات محصول


 • 165 cm
  : ارتفاع
 • 90 cm
  : قطر
 • 5 عدد
  قطعه

431 1

آبنما کد: 431

کد: 431

آبنمای نیلوفر
مشخصات محصول


 • 150 cm
  : ارتفاع
 • 110 cm
  : قطر
 • 7 عدد
  قطعه

437 1

آبنما کد: 437

کد: 437

آبنمای تلمبه سنتی
مشخصات محصول


 • 160 cm
  : ارتفاع
 • 80 cm
  : قطر
 • 1عدد
  قطعه

434

آبنما کد: 434

کد: 434

آبنمای مجموعه کوزه سنتی
مشخصات محصول


 • 310 cm
  : ارتفاع
 • 160 cm
  : قطر
 • 1عدد
  قطعه

441 3

آبنما کد: 441

کد: 441

آبنمای پارچ و فنجان
مشخصات محصول


 • 300 cm
  : ارتفاع
 • 180 cm
  : قطر
 • 1عدد
  قطعه

438 1

آبنما کد: 438

کد: 438

آبنمای مشک
مشخصات محصول


 • 300 cm
  : ارتفاع
 • 160 cm
  : قطر
 • 1عدد
  قطعه

436 1

آبنما کد: 436

کد: 436

آبنمای گلاب پاش
مشخصات محصول


 • 270 cm
  : ارتفاع
 • 150 cm
  : قطر
 • 1عدد
  قطعه

435

آبنما کد: 435

کد: 435

آبنمای خورشیدی
مشخصات محصول


 • 290 cm
  : ارتفاع
 • 150 cm
  : قطر
 • 1عدد
  قطعه

439

آبنما کد: 439

کد: 439

آبنمای گل
مشخصات محصول


 • 160 cm
  : ارتفاع
 • 320 cm
  : قطر
 • 1عدد
  قطعه

415 1

آبنما کد: 415

کد: 415

حوض آبنمای قل زن
مشخصات محصول


 • 50 cm
  : ارتفاع
 • 40 cm
  : عرض
 • 1 m
  : طول

131 1

گلدان کد: 131

کد: 131

گلدان صدفی بزرگ
مشخصات محصول


 • 72 cm
  : ارتفاع
 • 110 cm
  : عرض
 • 110 cm
  : طول

IMG 20200705 155747

گلدان کد: 133

کد: 133

گلدان رومی پایه دار
مشخصات محصول


 • 85 cm
  : ارتفاع
 • 60 cm
  : عرض
 • 60 cm
  : طول

IMG 1831

گلدان کد: 136

کد: 136

گلدان تخت جمشید خیلی بزرگ
مشخصات محصول


 • 80 cm
  : ارتفاع
 • 110 cm
  : عرض
 • 110 cm
  : طول

2023 06 06 18 25 IMG 1931

گلدان کد: 137

کد: 137

گلدان تخت جمشید بزرگ
مشخصات محصول


 • 60 cm
  : ارتفاع
 • 70 cm
  : عرض
 • 70 cm
  : طول

۰۸۴۷۵۱

گلدان کد: 138

کد: 138

گلدان تخت جمشید متوسط
مشخصات محصول


 • 60 cm
  : ارتفاع
 • 70 cm
  : عرض
 • 70 cm
  : طول

MG 2253

گلدان کد: 147

کد: 147

گلدان رومی طولی بزرگ
مشخصات محصول


 • 50 cm
  : ارتفاع
 • 55 cm
  : عرض
 • 105 cm
  : طول

۱۸۰۹۰۱

گلدان کد: 134

کد: 134

گلدان رومی طولی کوچک
مشخصات محصول


 • 50 cm
  : ارتفاع
 • 40 cm
  : عرض
 • 1 m
  : طول